INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Data dodania artykułu: 2019-09-20

Centrum informacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

                    Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/2019 z dnia 19.09.2019 r.
                    Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.


RADA NADZORCZA
POCZTOWEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)

zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
 
I.    Do obowiązków Członka Zarządu należeć będzie w szczególności:
1)    reprezentowanie Spółki i prowadzenie spraw Spółki w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki, w szczególności Regulaminem Zarządu,
2)    zarządzanie obszarem sprzedaży, komunikacja, marketing i promocja marki,
3)    bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Spółki, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki.

 

II.    Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1.    Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2)    posiada wykształcenie wyższe,
3)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 
5)    nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,
6)    nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,
7)    daje rękojmię prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty,
8)    nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

2.    Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3.    Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:

1)    co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania obszarem sprzedaży,
2)    co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w podmiocie nadzorowanym,
3)    praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń, 
4)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych. 

 

III.    Zgłoszenie każdego z kandydatów musi zawierać:
1)    pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem,
2)    podpisane przez kandydata CV,
3)    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza,
4)    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed złożeniem zgłoszenia lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności o następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
5)    podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem, w tym adres, numer telefonu, e-mail,
6)    oświadczenie kandydata, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, o:
a)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)    ukończeniu studiów wyższych, wraz z informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych,

c)    posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 

d)    posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

e)    nieprowadzeniu w stosunku do kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego,

f)    niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
g)    niespełnianiu żadnego z poniższych warunków:

  • pełnienie funkcji społecznego współpracownika albo bycie zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzenie w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • bycie zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

  h)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

 

IV.    Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.

 

V.     Postępowanie kwalifikacyjne:
1.    Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. od 9.00 do 16.00,  w terminie do dnia 4 października 2019 roku, na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, piętro 3, Sekretariat Zarządu, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 9 października 2019 roku”. Zgłoszenia, które wpłyną do Spółki po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
2.    Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 października 2019 roku.
3.    Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu. 
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.  
5.    O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną najpóźniej 7 dni po otwarciu zgłoszeń.
6.    Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 23 października 2019 roku, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza ma prawo wyznaczyć inny niż ww. termin rozmów kwalifikacyjnych.
7.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, w terminach szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, w kolejności alfabetycznej. 
8.    Jeżeli zajdzie taka potrzeba rozmowy będą kontynuowane także w kolejnych dniach/terminach, o których dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani.
9.    W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
1)    kompetencje w zakresie, o którym mowa w pkt I i pkt II niniejszego ogłoszenia;
2)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
10.     Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu, chyba, że kandydat wykaże, że  niestawiennictwo wynikało z przyczyn od niego niezależnych, których nie był w stanie przewidzieć. W powyższym przypadku, na wniosek kandydata, Rada Nadzorcza może wyznaczyć dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej. 
11.    Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wynikach postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście.
12.     Wyłoniony kandydat powinien poinformować Radę Nadzorczą o zgodzie lub braku zgody na powołanie w skład Zarządu.
13.    Wybrany kandydat powinnien pozostawać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą, zabezpieczającym funkcjonowanie Spółki. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie we wskazanym przez Radę Nadzorczą terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte niniejszym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego, najwyżej ocenionego kandydata. 
14.    Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
15.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem. 
16.    W przypadku, o którym mowa w  ust. 15, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.  
17.    Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

VI.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby biorącej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 

1.    [Administrator danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685), przy ul. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 ("Spółka").
2.     [Inspektor Ochrony Danych]
Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na adres Spółki wskazany w pkt 1 lub mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl. 
3.    [Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki – postawą prawną jest udzielona zgoda, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce oraz prawnie uzasadniony interes Spółki.
4.    [Okres przechowywania]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:
1)    wypełnienia przez Spółkę obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
2)    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
3)    wykonania obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów korporacyjnych Spółki.
5.    [Ujawnianie danych osobowych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki, tj. podmiotom, którym zostaną powierzone czynności niezbędne do sprawnego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego lub podmiotom posiadającym odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny kandydatów.
6.    [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Spółki Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały przez Panią/Pana dostarczone Spółce. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by powyższe dane zostały przesłane przez Spółkę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.
7.     [Organ nadzoru]
Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


Załącznik do ogłoszenia
                                                                                    
                                ……………………………….
                                miejsce i data 


Imię i  Nazwisko: …………………………………………PESEL…………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/ny oświadczam, co następuje:
1)    posiadam pełną zdolności do czynności prawnych,
2)    ukończyłam/em studia o kierunku ………….…… na …………………………. w roku …………………..,
3)    posiadam …..-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 
4)    posiadam …..-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,  
5)    nie są prowadzone w stosunku do mnie żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,
6)    nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
7)    nie pełnię funkcji społecznego współpracownika ani nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
8)    nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
9)    nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
10)    nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
11)    moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
12)    wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

……………………………………………………………..
Podpis kandydata