Polityka prywatności

Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszy portal internetowy z plików cookies w związku z korzystaniem usług:

1) AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, oraz

2) Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.  

Podczas wizyt na naszej stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl, na komputerze zapisywane są niewielkie pliki zwane cookies. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy witryny www.ubezpieczeniapocztowe.pl mogą być niedostępne.

Cookie nie może zostać odczytane przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał jego zapisu. Cookies są przez nas wykorzystywane do zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Klienta co do informacji określonego języka, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej.

Większość cookies istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin". Żadna z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Klient może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania go o tym, kiedy przysyłane są cookies lub do uniemożliwiania ich przesyłania:

Rodzaje cookies wykorzystywanych przez witrynę www.ubezpieczeniapocztowe.pl:

 

Logi serwera

Korzystanie ze portalu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest portal. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkowników portalu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Polityka prywatności serwisu www.ubezpieczeniapocztowe.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z usług portalu internetowego:

1) AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (AGRO TUW), oraz

2) Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (PTUnŻ)

Dalej nazywanymi również Administratorem,

poprzez serwis www.ubezpieczeniapocztowe.pl (Serwis) przez osoby korzystające z Serwisu (Użytkownicy).

 

W JAKI SPOSÓB TROSZCZYMY SIĘ O TWOJE DANE?

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych AGRO TUW oraz PTUnŻ posiada wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym. AGRO TUW oraz PTUnŻkontrolują wykonywanie procedur i zaleceń oraz stale sprawdzają ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności z:

1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO),

2) ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

 

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników zawartych w Serwisie jest w zależności od rodzaju czynności wykonywanej przez Użytkownika jest AGRO TUW lub PTUnŻ.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych AGRO TUW Użytkownik może skontaktować się e-mailowo: IODO@agroubezpieczenia.pl

Z inspektorem ochrony danych PTUnŻ Użytkownik może skontaktować się e-mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl

 

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY DANE?

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez informacje wprowadzone przez Użytkowników w formularzach dostępnych w Serwisie w zakładce Strefa klienta,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”, których zasady zostały określone w Polityce plików “cookies”

c) informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,

d) informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej,

e) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE?

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane, w zależności od rodzaju czynności bądź aktywności wykonywanej przez Użytkownika w Serwisie, w następujących celach:

  1. zrealizowania przez Administratora wniosku Użytkownika zawartego w formularzu wypełnionego w Serwisie - podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia lub do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Towarzystwie,
  2. udzielenia odpowiedzi na reklamację lub skargę w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Towarzystwie,
  3. właściwego dopasowania portalu internetowego do potrzeb użytkowników,
  4. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  5. tworzenia statystyk oglądalności portalu internetowego.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE?

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z właściwych przepisów prawa.

KOMU UJAWNIMY DANE?

Dane osobowe Użytkowników w zależności od wykonywanej przez nich czynności bądź aktywności  mogą być udostępniane podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów, m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, dostawcom usług IT, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom wykonującym na rzecz Towarzystwa czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w Art. 73 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podmiotom świadczącym Towarzystwu usługi doradcze, konsultacyjne oraz pomoc prawną, których udział w danej sprawie będzie konieczny i prawnie uzasadniony okolicznościami sprawy.

Dostęp do części danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics). Polecamy zapoznanie się z Polityka Prywatności Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Użytkownicy mają prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wycofania w każdej chwili wyrażonej przez Użytkownika zgody, o ile taka zgoda była udzielana. Cofnięcie zgody wywołuje skutki na przyszłość, począwszy od chwili wycofania zgody, nie wpływa natomiast na zgodność z prawem wykorzystania danych osobowych  Użytkownika do chwili jej wycofania.
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  4. otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Powyższe dane, na żądanie Użytkownika, mogą zostać  przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  5. wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

ORGAN NADZORU

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB INFORMUJEMY UŻYTKOWNIKÓW O ZMIANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą publikowane na Stronie Internetowej. Istotne zmiany naszej Polityki prywatności będą ponadto ogłaszane Użytkownikom przy pomocy wyraźnie widocznych bannerów lub w inny, równie skuteczny sposób.