INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Artykuły

Wszystkie artykuły

Centrum informacyjne

Jesienne ubezpieczenia upraw z dopłatą dostępne na poczcie

  • 23 września Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych.
  • Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, współfinansuje je budżet państwa, a dopłata może sięgać do 65% wartości umowy.
  • Dotowana ochrona upraw i zwierząt jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju.

Rolnicy mogą jesienią ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, a także wykę ozimą. W niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz nasadzeń truskawek. Obowiązkowe ubezpieczenia upraw z dofinansowaniem z budżetu państwa (do 65%) skutecznie zabezpieczają rolników przed stratami związanymi ze zjawiskami pogodowymi, warto jednak pamiętać, że po podpisaniu umowy ochronnej obowiązuje czternastodniowa karencja. Z zawarciem polisy zabezpieczającej uprawy nie warto czekać do ostatniej chwili. Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach: Pakiet zima podstawowy – obejmujący ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad; Pakiet zima, w którym obok powyższych ryzyk uwzględnione są także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny; Pakiet zima klimat zawierający powyższe i chroniący także przed skutkami powodzi i suszy. Z roku na rok zainteresowanie rolników ubezpieczeniami rolnymi rośnie. Wpływ na to mają doświadczenia ostatnich lat, które obfitowały w katastrofalne dla upraw zjawiska pogodowe. - Ubiegły rok w ubezpieczeniach rolnych był gorący nie tylko ze względu na suszę, której koszty zostały oszacowane na 2,6 mld zł. W tym roku, ponownie szczególnie dotkliwe dla rolników były efekty suszy. Wcześniej poważne szkody wyrządzały grad, przymrozki i deszcz nawalny. Staramy się na bieżąco modyfikować naszą ofertę, dostosowując ją do zmieniających się warunków klimatycznych i potrzeb rolników. Systematycznie zwiększamy też dostępność ochrony włączając kolejne placówki Poczty Polskiej – mówi Stanisław Sokołowski – Wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i ekspert ubezpieczeń rolnych. Dotowane polisy także dla hodowców Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oprócz upraw ubezpiecza także zwierzęta gospodarskie. W zakresie ubezpieczenia chronione mogą być bydło, owce, konie, świnie, kozy oraz drób. Dotowana ochrona zwierząt obejmuje skutki huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności wskutek wymienionych zdarzeń. Dodatkowo polisa może zostać uzupełniona o ryzyko szkód spowodowanych przez pożar oraz porażenie prądem elektrycznym (z wyjątkiem drobiu). AGRO Ubezpieczenia stale poszerzają zakres ochrony dla rolników. W ofercie polskiego ubezpieczyciela znajduje się również szereg innych produktów dedykowanych rolnikom m.in. OC rolników, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, mienie w gospodarstwach rolnych oraz ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO-CASCO. W trzecim roku działalności AGRO Ubezpieczenia zanotowały w sezonie wiosennym wzrost sprzedaży ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich o 100% większy w porównaniu do sezonu wiosna 2018.

Więcej

Postępowanie kwalifikacyjne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/2019 z dnia 19.09.2019 r. Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. RADA NADZORCZA POCZTOWEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. I. Do obowiązków Członka Zarządu należeć będzie w szczególności: 1) reprezentowanie Spółki i prowadzenie spraw Spółki w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki, w szczególności Regulaminem Zarządu, 2) zarządzanie obszarem sprzedaży, komunikacja, marketing i promocja marki, 3) bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Spółki, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki. II. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym: 1. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) posiada wykształcenie wyższe, 3) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 5) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu, 6) nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne, 7) daje rękojmię prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty, 8) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. 2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 3. Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami: 1) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania obszarem sprzedaży, 2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w podmiocie nadzorowanym, 3) praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń, 4) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych. III. Zgłoszenie każdego z kandydatów musi zawierać: 1) pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem, 2) podpisane przez kandydata CV, 3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza, 4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed złożeniem zgłoszenia lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności o następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, 5) podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem, w tym adres, numer telefonu, e-mail, 6) oświadczenie kandydata, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, o: a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, b) ukończeniu studiów wyższych, wraz z informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych, c) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, d) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, e) nieprowadzeniu w stosunku do kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego, f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, g) niespełnianiu żadnego z poniższych warunków:  pełnienie funkcji społecznego współpracownika albo bycie zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  wchodzenie w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,  bycie zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,  aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki, h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego. IV. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności. V. Postępowanie kwalifikacyjne: 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. od 9.00 do 16.00, w terminie do dnia 4 października 2019 roku, na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, piętro 3, Sekretariat Zarządu, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 9 października 2019 roku”. Zgłoszenia, które wpłyną do Spółki po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę. 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 października 2019 roku. 3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 5. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną najpóźniej 7 dni po otwarciu zgłoszeń. 6. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 23 października 2019 roku, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza ma prawo wyznaczyć inny niż ww. termin rozmów kwalifikacyjnych. 7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, w terminach szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, w kolejności alfabetycznej. 8. Jeżeli zajdzie taka potrzeba rozmowy będą kontynuowane także w kolejnych dniach/terminach, o których dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani. 9. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności: 1) kompetencje w zakresie, o którym mowa w pkt I i pkt II niniejszego ogłoszenia; 2) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 10. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu, chyba, że kandydat wykaże, że niestawiennictwo wynikało z przyczyn od niego niezależnych, których nie był w stanie przewidzieć. W powyższym przypadku, na wniosek kandydata, Rada Nadzorcza może wyznaczyć dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej. 11. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wynikach postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście. 12. Wyłoniony kandydat powinien poinformować Radę Nadzorczą o zgodzie lub braku zgody na powołanie w skład Zarządu. 13. Wybrany kandydat powinnien pozostawać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą, zabezpieczającym funkcjonowanie Spółki. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie we wskazanym przez Radę Nadzorczą terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte niniejszym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego, najwyżej ocenionego kandydata. 14. Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym. 15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem. 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 17. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. VI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby biorącej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 1. [Administrator danych] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685), przy ul. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 ("Spółka"). 2. [Inspektor Ochrony Danych] Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na adres Spółki wskazany w pkt 1 lub mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl. 3. [Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki – postawą prawną jest udzielona zgoda, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce oraz prawnie uzasadniony interes Spółki. 4. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do: 1) wypełnienia przez Spółkę obowiązków przewidzianych przepisami prawa, 2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń; 3) wykonania obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów korporacyjnych Spółki. 5. [Ujawnianie danych osobowych] Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki, tj. podmiotom, którym zostaną powierzone czynności niezbędne do sprawnego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego lub podmiotom posiadającym odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny kandydatów. 6. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Spółki Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały przez Panią/Pana dostarczone Spółce. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by powyższe dane zostały przesłane przez Spółkę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. 7. [Organ nadzoru] Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Załącznik do ogłoszenia ………………………………. miejsce i data Imię i Nazwisko: …………………………………………PESEL………………………………… Adres: …………………………………………………………………………………………………. OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/ny oświadczam, co następuje: 1) posiadam pełną zdolności do czynności prawnych, 2) ukończyłam/em studia o kierunku ………….…… na …………………………. w roku ………………….., 3) posiadam …..-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) posiadam …..-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 5) nie są prowadzone w stosunku do mnie żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne, 6) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, 7) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika ani nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 8) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 9) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 10) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 11) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki, 12) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. …………………………………………………………….. Podpis kandydata

Więcej

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” 2 września - 3 października 2019 r.

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 2 września do 3 października 2019 r. Jeśli masz mniej niż 24 lata, jesteś uczniem lub studentem, lubisz kreatywne wyzwania, a praca w gospodarstwie rolnym nie jest Ci obca, to zapraszamy Cię do udziału w konkursie Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie! Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym: 1.Przejmij inicjatywę – zaangażuj się 2.Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko 3.Zdefiniuj cele – stwórz program 4.Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany 5.Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy 6.Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie 7.Daj dobry przykład i motywuj innych Szczegółowy regulamin konkursu zostanie wkrótce ogłoszony na stronie Kasy www.krus.gov.pl

Więcej

„AGRO Ubezpieczenia” zwycięzcą w konkursie na firmę przyjazną dla rolnika

„AGRO Ubezpieczenia” zwyciężyły w konkursie na firmę przyjazną dla rolnika - Izydory 2018 organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze. W kategorii ekonomia, ubezpieczenia, doradztwo - marka należąca do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zdobyła najwięcej głosów. - To wielki sukces, za który dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na „AGRO Ubezpieczenia”, ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie wobec naszych klientów do zachowania najwyższej jakości usług oraz profesjonalnej i rzetelnej obsługi. Naszą ambicją jest pozostanie firmą przyjazną dla rolnika już na zawsze. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wyróżnia się przede wszystkich trzema wartościami: jako ubezpieczyciel należący w 100% do polskiego kapitału (Poczta Polska S.A. i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) jest godne zaufania, korzystając z rozległej i największej sieci placówek na terenie kraju jest blisko ludzi, dzięki tworzeniu pakietowych rozwiązań i mikroubezpieczeń oferta Pocztowego TUW jest prosta i zrozumiała. W zeszłym roku, po zaangażowaniu kapitałowym FSUSR, wydzielona została marka dedykowana wyłącznie rolnikom tj. „AGRO Ubezpieczenia”. Przez ostatnie półtora roku stale budowaliśmy zaufanie rolników do nowego ubezpieczyciela oferującego dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich i udowodniliśmy, że na niełatwym rynku ubezpieczeń rolnych jest miejsce dla nowego gracza. Takie sukcesy napędzają nas do dalszego działania w związku z czym jesteśmy przekonani, że „AGRO Ubezpieczenia” staną się dla wielu rolników marką pierwszego wyboru przy ubezpieczeniach upraw, zwierząt gospodarskich, ale również budynków rolnych czy OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. – mówi Daniel Zahorenko - Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Sprzedaży.

Więcej

TUW Pocztowe patronem konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

  • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wspiera bezpieczeństwo polskiej wsi
  • Uczniowie wiejskich szkół podstawowych zostali nagrodzeni za prace w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych było jednym z patronów tegorocznego konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. W ubiegłym roku TUW Pocztowe stało się członkiem wielkiej „rolniczej rodziny” przez zaangażowanie kapitałowe Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wyodrębnienie marki „AGRO Ubezpieczenia” spowodowało, że TUW Pocztowe jest rozpoznawalne w środowisku wiejskim. W ofercie Towarzystwa znajdują się ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich dotowane z budżetu państwa, dzięki czemu PTUW zapewnia kompleksową ochronę polskim rolnikom. Chcemy mocno wspierać wieś i wszelkie działania mające na celu propagowanie bezpieczeństwa na wsi. Docieranie do świadomości społeczeństwa, w tym przypadku dzieci poprzez zabawę, udział w konkursach jest znakomitą formą edukacji. Każda z kilkudziesięciu tysięcy wykonanych przez dzieci prac plastycznych dzisiaj, to potencjalnie w przyszłości mniejsza ilość zdarzeń wypadkowych. W takie działania prewencyjnie zawsze warto inwestować. To także uzupełnienie naszej współpracy z KRUS – od października 2017 roku realizujemy ubezpieczenie NNW dzieci rolników – której celem jest nauka najmłodszych skutkująca zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zgodnie z tą ideą konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wpisuje się w kierunek w jakim podążają „AGRO Ubezpieczenia” – Daniel Zahorenko, Dyrektor Zarządzający, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Więcej

Wiosenne ubezpieczenia upraw rolnych dostępne na Poczcie

  • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zainaugurowało wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych pod dobrze znaną marką „AGRO Ubezpieczenia”.
  • Obecność oferty w placówkach pocztowych na terenie całym kraju gwarantuje rolnikom łatwy i szybki dostęp do polis.
  • W tym roku dopłata ze środków budżetu państwa może wynieść do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej.

W ciągu najbliższych 3 lat, dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą wynieść nawet 1,8 mld zł., a upowszechnienie dostępności polis, dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską, ma w założeniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Dostępne na Poczcie „AGRO Ubezpieczenia” oferowane są przez w 100% polską firmę z kapitałem Skarbu Państwa w postaci Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) i Poczty Polskiej. Co i od czego można ubezpieczyć z dopłatą W tym roku dopłata może sięgać 65% kosztu polisy, a ochroną z dofinansowaniem są objęte tradycyjne rośliny rolnicze: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, tytoń i chmiel a także warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki. Ochrona „AGRO Ubezpieczenia” w zakresie upraw jest dostępna w czterech pakietach, dostosowanych do różnych potrzeb rolników: Grad; Grad i Przymrozki; Wiosna i Klimat Wiosna. Ten ostatni zapewnia najszerszą ochronę i obejmuje szkody powstałe w wyniku gradobicia, przymrozków, a także innych dobrowolnych ryzyk pogodowych, takich jak deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, a także susza i powódź. Tak przygotowane pakiety ubezpieczeń pozwolą solidnie chronić produkcję mocno uzależnioną od warunków atmosferycznych. Ochrona może zabezpieczać nie tylko małe gospodarstwa rolne, ale również dużych producentów rolnych. Oprócz oferty dotowanych ubezpieczeń upraw „AGRO Ubezpieczenia” oferują m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, Agro Casco, NNW czy ubezpieczeń komunikacyjnych. Dostępne jest także dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, które stanowi zabezpieczenie przed stratami w produkcji zwierzęcej. Rolnicy mogą skorzystać także z poszerzenia zakresu ochrony o niedotowane ubezpieczenie upraw od pożaru. - Zaledwie 10-12% polskich rolników ubezpiecza swoje uprawy, a to znacznie mniejszy odsetek niż w krajach Europy Zachodniej. Jestem pewien, że powszechny dostęp do polis w placówkach Poczty Polskiej, obecnej na terenie całego kraju, ułatwi rolnikom decyzję o zakupie ochrony jeszcze tej wiosny. Kilka ostatnich lat pokazało, że o tej porze roku mogą wystąpić ogromne zniszczenia i wielomilionowe straty. Odbudowanie produkcji rolnej bez wsparcia ubezpieczyciela jest bardzo trudne, w przypadku wielu rolników wręcz niemożliwe. Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji – mówi Daniel Zahorenko – Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Sprzedaży, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Więcej

Stanisław Sokołowski wiceprezesem zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Z dniem 29 marca br. Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Artur Duda zdecydował się podjąć nowe wyzwania zawodowe i 28 marca br. złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od sierpnia 2017 roku był odpowiedzialny za obszar sprzedaży, produktów, marketingu i komunikacji a następnie również za underwriting, aktuariat, reasekurację i zarządzanie ryzykiem. Rok 2017 zakończył się rekordowymi wynikami Towarzystwa: najwyższym przypisem ubezpieczeń detalicznych i korporacyjnych oraz najlepszym wynikiem finansowym w historii TUW Pocztowego. W roku 2017 również z powodzeniem Towarzystwo zrealizowało plan sprzedażowy dotyczący ubezpieczeń skierowanych do rolników, w tym ubezpieczeń dotowanych. Stanisław Sokołowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Techniki na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Studia Podyplomowe Zarządzania na Politechnice Białostockiej, Studia Podyplomowe prowadzone przez Krajową Szkolę Ubezpieczeń w Paryżu (ENAss) oraz Rzeczoznawstwo Majątkowe i Prawo Nieruchomości na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej m.in. w ubezpieczeniach korporacyjnych w plasowaniu ryzyk za granicą. Od 1991 roku prowadził Agencję Generalną AGF oraz Agencję Likwidacji Szkód. W latach 1994-2005 pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego spółki będącej multiagentem a następnie brokerem ubezpieczeniowy. W okresie 2005-2011 pracował jako broker ubezpieczeniowy w Bankowym Domu Brokerskim, DB Progres S.A. oraz BFS Sp. z o.o. Przez ostatnie lata prowadził własną działalność brokerską. Od 2001 roku broker ubezpieczeniowy a od 2010 roku broker reasekuracyjny. Zainteresowania: szachy (poziom mistrzowski) oraz żeglarstwo (sternik motorowodny).

Więcej

Zmiany struktury właścicielskiej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz zmiany w składzie Zarządu

  • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników współwłaścicielem Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
  • Artur Duda wiceprezesem zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników został członkiem kapitałowym Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych obejmując 49,54% udziałów Towarzystwa. Większość udziałów (50,46%) należy do Poczty Polskiej S.A. Tym samym TUW Pocztowe powiększył kapitał zakładowy z 27,5 mln zł na 54,5 mln zł pozostając w 100% polską firmą Skarbu Państwa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zachodzące zmiany mają na celu wzmocnienie pozycji Towarzystwa na rynku ubezpieczeń rolnych. Następstwem przekształcania struktury właścicielskiej Ubezpieczyciela są zmiany w składzie Zarządu. Z dniem 31 lipca br. pan Gabriel Głusek przestał pełnić funkcję członka zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 1 sierpnia br. pan Artur Duda został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Pan Artur Duda zdobył doświadczenie zawodowe w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., gdzie m.in. od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. pełnił funkcję sekretarza Komitetu Inwestycji Kapitałowych. Od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 r. był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. oraz pełnił funkcję członka rady nadzorczej BPS Leasing S.A. Od lipca do grudnia 2014 r. był także prezesem zarządu BS Leasing S.A. Pan Artur Duda ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informatyczne w zakresie informatyki gospodarczej.

Więcej

Startują powszechne ubezpieczenia dla rolników – dzięki Poczcie Polskiej i Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dzięki współpracy Poczty Polskiej, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) i Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR), polscy rolnicy mają dostęp do nowej oferty ubezpieczeń przygotowanej specjalnie dla nich. Mogą ją nabyć w ponad 1,5 tys. placówek pocztowych, co gwarantuje łatwy i szybki dostęp do szerokiej oferty ochrony. Ubezpieczenia, które będą sprzedawane pod marką AGRO Ubezpieczenia, zostały stworzone w oparciu o „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Państwowe dopłaty sięgające 65% składki, zaufanie jakimi cieszą się w społeczeństwie Poczta Polska i FSUSR oraz powszechna dostępność placówek pocztowych, to główne atuty oferty PTUW, które mogą przekonać rolników do wykupienia ubezpieczenia. AGRO Ubezpieczenia zapewniają kompleksową ochronę życia, zdrowia i mienia rolników oraz ich rodzin. Dostępne są m.in. dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt, obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i oc rolnika czy Agrocasco dla maszyn rolniczych. - Misją Poczty Polskiej jest służba Polsce i Polakom. Ubezpieczenia dla rolników to kolejna usługa operatora, która odpowiada na codzienne potrzeby obywateli. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i FSUSR wpisuje się w strategię rządu mającą na celu wyrównanie szans mieszkańców mniejszych i większych ośrodków – podkreślił na konferencji prasowej w placówce poczty w Starych Babicach Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Polscy rolnicy najczęściej ubezpieczają budynki w gospodarstwie rolnym (90%) oraz wykupują polisy odpowiedzialności cywilnej (88%). 40% rolników decyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia ruchomości rolniczych. Jedynie 10-12% rolników ubezpiecza swoje uprawy, a tylko 5-8% żywy inwentarz. Ubezpieczenia rolnicze są już dostępne w ponad 1,5 tys. placówek pocztowych na terenie całego kraju. Liczba ta sukcesywnie będzie rosnąć. Poczta dysponuje największą w kraju siecią infrastruktury i świadczy usługi we wszystkich, nawet najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach kraju. Polisy rolnicze są uzupełnieniem jej kompleksowej oferty usług finansowych, przeciwdziałając tym samym wykluczeniu społecznemu terenów peryferyjnych. - Ubezpieczenia dla rolników będą dostępne w różnych kanałach dystrybucji, jako produkty proste i o atrakcyjnej cenie. Misją Poczty Polskiej jest pośredniczenie między państwem a obywatelami i dostarczanie ważnych społecznie usług. Nasza działalność cieszy się bardzo wysokim zaufaniem klientów, to dla nas ważne, że możemy służyć Polakom także tam, gdzie swoich placówek nie mają największe instytucje finansowe – dodaje Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. Oferowany rolnikom zakres ubezpieczenia upraw obejmuje zarówno ryzyka obowiązkowe od powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych a także ryzyka dobrowolne od deszczu nawalnego, huraganu, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pioruna. - Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji. Dlatego naszym podstawowym celem jest upowszechnienie ubezpieczeń rolnych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności polskich gospodarstw. Współpraca z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych znacznie zwiększy dostępność ubezpieczeń rolniczych, dlatego w lipcu br. zdecydowaliśmy się na objęcie 49,5% udziałów w PTUW– powiedział Adam Sekściński – Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Prezes KRUS. Pozostała część udziałów należy do Poczty Polskiej. Skarb Państwa, do którego AGRO Ubezpieczenia należą w 100% gwarantuje tym samym wiarygodność i stabilność oferty. - Nasza oferta ubezpieczeniowa jest prosta w swojej konstrukcji, przygotowaliśmy kilka pakietów ryzyk związanych z porami roku. Budowa rentownego portfela ubezpieczeń rolniczych opartego na polisach obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeniach produkcji rolnej oraz polisach dobrowolnych, pozwoli zdywersyfikować ryzyko i zabezpieczy rolników przed zdarzeniami o charakterze katastroficznym – tłumaczy Zbigniew Pusz, Prezes PTUW. Przedmiotem AGRO Ubezpieczeń w zakresie upraw są plony zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, owoców, roślin strączkowych oraz nasadzenia drzew, krzewów owocowych i truskawek, a także zwierzęta gospodarskie. Plany są bardzo ambitne, ale i precyzyjnie określone – upowszechnienie dostępności polis dla rolników, dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską, ma doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw. W ciągu najbliższych 3 lat, dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą wynieść nawet 1,8 mld zł. Wzrost kwoty przeznaczonej na ubezpieczenie upraw i zwierząt w formie dopłat z budżetu państwa w porównaniu z rokiem 2016 jest zatem wyraźny.

Więcej

Pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wręczył nagrodę dla Najbardziej przyjaznego ubezpieczyciela...

12 kwietnia br. w Warszawie odbyła się, po raz szósty, Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Podczas tego prestiżowego wydarzenia wręczono nagrody dla najlepszych banków oraz firm ubezpieczeniowych. W kategorii Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel zwyciężyło Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za dostarczanie prostych i tanich ubezpieczeń dostępnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całej Polski. Nagrodę w tej kategorii wręczył Pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odpowiedzialny m.in. za sprawy Poczty. Jest to pierwsze tak znaczące wyróżnienie w historii pocztowego ubezpieczyciela, które utwierdza w przekonaniu, że obrana droga rozwoju jest trafna a kontynuacja działań będzie gwarancją sukcesu. TUW Pocztowe postawiło na to by być godnym zaufania ubezpieczycielem, być blisko ludzi, reagować na ich potrzeby i tworzyć zrozumiałe produkty, takie działanie zostało dostrzeżone przez rynek.

Więcej