INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

O nas

Direct Webforms

Pole jest wymagane

Załączony plik:

Wymagany jest plik PDF

Aplikacja została wysłana pomyślnie!

Błąd podczas wysyłania aplikacji1

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia Pocztowe

Zarząd

Zarząd

Zarząd Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

 • Zbigniew Pusz - Prezes Zarządu
 • Stanisław Sokołowski - Wiceprezes Zarządu
 • Angelika Hruban - Członek Zarządu

Zarząd Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

 • Zbigniew Pusz - Prezes Zarządu
 • Angelika Hruban - Członek Zarządu

Zbigniew Pusz

Prezes Zarządu PTUW, Prezes Zarządu PTUnŻ

Ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Życiowych.

Od 1974 r. pracował na wielu stanowiskach kierowniczych – zarówno w administracji publicznej, jak i działalności biznesowej. Posiada bogate doświadczenie managerskie, w tym w branży ubezpieczeniowej. W latach 2004-2008 piastował funkcję Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zaś w latach 2012-2015 był Doradcą Prezesa Zarządu w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wcześniej w latach 2004-2007 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz był Prezesem Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego H-M-C S.A. (1999-2003). Ponadto Zbigniew Pusz piastował w trakcie swojej kariery zawodowej m.in. funkcje: Doradcy Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej (2008-2009) odpowiadając za wdrażanie planu działań naprawczych Poczty, dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (2009-2011) oraz liczne funkcje w administracji publicznej.

Zbigniew Pusz jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Stanisław Sokołowski

Wiceprezes Zarządu PTUW

Stanisław Sokołowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Techniki na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Studia Podyplomowe Zarządzania na Politechnice Białostockiej, Studia Podyplomowe prowadzone przez Krajową Szkolę Ubezpieczeń w Paryżu (ENAss) oraz Rzeczoznawstwo Majątkowe i Prawo Nieruchomości na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej m.in. w ubezpieczeniach korporacyjnych w plasowaniu ryzyk za granicą. Od 1991 roku prowadził Agencję Generalną AGF oraz Agencję Likwidacji Szkód. W latach 1994-2005 pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego spółki będącej multiagentem a następnie brokerem ubezpieczeniowy. W okresie 2005-2011 pracował jako broker ubezpieczeniowy w Bankowym Domu Brokerskim, DB Progres S.A. oraz BFS Sp. z o.o. Przez ostatnie lata prowadził własną działalność brokerską. Od 2001 roku broker ubezpieczeniowy a od 2010 roku broker reasekuracyjny. Zainteresowania: szachy (poziom mistrzowski) oraz żeglarstwo (sternik motorowodny).

Angelika Hruban

Członek Zarządu PTUW, Członek Zarządu PTUnŻ

Angelika Hruban z Ubezpieczeniami Pocztowymi związana jest od 2016 roku, poprzednio jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Przez kilkanaście lat pracy zawodowej związana z obszarem zarządzania ryzykiem, a od 2007 roku zajmowała stanowiska kierownicze. Jest absolwentką kierunku finanse i bankowość Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (aktualnie Akademia im. Leona Koźmińskiego), studiów podyplomowych z przywództwa i negocjacji w Akademii Obrony Narodowej (aktualnie Akademii Sztuki Wojennej) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 • Jacek Budzyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Dobosz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Więckowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jacek Dubiński – Członek Rady Nadzorczej
 • Jerzy Obstarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 • Tomasz Cicirko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Monika Czerwonka – Członek Rady Nadzorczej
 • Maciej Michałowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Beata Trejnowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Czesław Żelichowski – Członek Rady Nadzorczej

O nas - Dane o towarzystwach

Dane o towarzystwach

E-mail
poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl
Biuro Obsługi Klienta
801 00 22 88, 48 370 48 48
Kapitał zakładowy
54.500.000 zł - wpłacony w całości
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP
113-24-01-245
Fax
+48 22 211 04 49
Telefon
+48 22 203 27 01, +48 22 203 27 02
Nr KRS
0000145607
REGON
015318360
Skład Zarządu
Zbigniew Pusz – Prezes Zarządu, Stanisław Sokołowski - Wiceprezes Zarządu, Angelika Hruban – Członek Zarządu.
Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B), 02-685 Warszawa
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Z tego względu informujemy, że Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych nie dotyczą postanowienia rozdziału 9 ww. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, ponieważ Towarzystwo nie posiada w swojej ofercie produktów nabytych na ryzyko klienta.
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („PTUW”) powstało w 2003 roku. Początkowo podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa było ubezpieczanie majątku Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. Prowadzona z sukcesem działalność pozwoliła na dalszy rozwój Ubezpieczyciela. W 2006 roku rozpoczęło ono sprzedaż produktów dla klientów indywidualnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych. W lipcu 2016 roku oferta została uzupełniona o ubezpieczenia podróżne, a w kwietniu 2017 roku o dotowane ubezpieczenia dla rolników, tj. ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich. Rozszerzenie oferty ubezpieczeń rolnych zostało powiązane z wprowadzeniem marki AGRO Ubezpieczenia, która w 100% dedykowana jest dla rolników. Poczta Polska była jedynym udziałowcem PTUW aż do lipca 2017 roku, kiedy nastąpiło zawarcie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników „FSUSR”, w wyniku którego FSUSR wszedł w poczet członków kapitałowych Towarzystwa (Poczta Polska S.A. 50,46% udziałów; Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 49,54% udziałów). Współpraca udziałowców ma upowszechnić ubezpieczenia rolne i zwiększyć ich dostępność dla polskich rolników dzięki dystrybucji ubezpieczeń za pośrednictwem placówek pocztowych.
Zgodnie ze Statutem TUW Pocztowe, członkostwo zwyczajne uzyskuje się przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia przez samego ubiegającego się o członkostwo lub na jego rachunek przez innego ubezpieczającego.
Inspektorem Ochrony Danych w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych jest Joanna Bojko. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl, lub telefonicznie: 22 211 04 16.
Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B), 02-685 Warszawa
Telefon
+48 22 203 27 01, +48 22 203 27 02
Kapitał zakładowy
30.000.000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu
Zbigniew Pusz – Prezes Zarządu, Angelika Hruban – Członek Zarządu.
NIP
521-368-70-70
REGON
360460850
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS
0000537026
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („PTUnŻ”) powstało w grudniu 2014 roku, w związku z podjęciem przez Pocztę Polską decyzji o rozszerzeniu działalności w ubezpieczeniach również o ubezpieczenia na życie. Utworzenie PTUnŻ miało na celu umożliwienie Poczcie Polskiej dostarczenia klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Oferta Towarzystwa w pierwszej kolejności została skierowana do klienta wewnętrznego, czyli pracowników Poczty Polskiej. Przygotowany został produkt ubezpieczenia grupowego, który miał zaoferować szeroką listę ryzyk ubezpieczeniowych oraz uwzględniać specyfikę pracy pocztowców. Kolejnym krokiem było przygotowanie produktu ubezpieczeń grupowych dla podmiotów zewnętrznych oraz dla klientów Banku Pocztowego (m.in. ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców). Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w całości należy do Poczty Polskiej S.A.
Inspektorem Ochrony Danych w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. jest Joanna Bojko. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl, lub telefonicznie: 22 211 04 16.
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 31.12.2015 wynosiła 113,44 zł
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 30.06.2016 wynosiła 116,95 zł
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 31.12.2016 wynosiła 119,03 zł

O nas - Centrum informacyjne

Centrum informacyjne

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” 2 września - 3 października 2019 r.

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 2 września do 3 października 2019 r. Jeśli masz mniej niż 24 lata, jesteś uczniem lub studentem, lubisz kreatywne wyzwania, a praca w gospodarstwie rolnym nie jest Ci obca, to zapraszamy Cię do udziału w konkursie Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie! Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym: 1.Przejmij inicjatywę – zaangażuj się 2.Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko 3.Zdefiniuj cele – stwórz program 4.Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany 5.Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy 6.Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie 7.Daj dobry przykład i motywuj innych Szczegółowy regulamin konkursu zostanie wkrótce ogłoszony na stronie Kasy www.krus.gov.pl

Więcej

„AGRO Ubezpieczenia” zwycięzcą w konkursie na firmę przyjazną dla rolnika

„AGRO Ubezpieczenia” zwyciężyły w konkursie na firmę przyjazną dla rolnika - Izydory 2018 organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze. W kategorii ekonomia, ubezpieczenia, doradztwo - marka należąca do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zdobyła najwięcej głosów. - To wielki sukces, za który dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na „AGRO Ubezpieczenia”, ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie wobec naszych klientów do zachowania najwyższej jakości usług oraz profesjonalnej i rzetelnej obsługi. Naszą ambicją jest pozostanie firmą przyjazną dla rolnika już na zawsze. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wyróżnia się przede wszystkich trzema wartościami: jako ubezpieczyciel należący w 100% do polskiego kapitału (Poczta Polska S.A. i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) jest godne zaufania, korzystając z rozległej i największej sieci placówek na terenie kraju jest blisko ludzi, dzięki tworzeniu pakietowych rozwiązań i mikroubezpieczeń oferta Pocztowego TUW jest prosta i zrozumiała. W zeszłym roku, po zaangażowaniu kapitałowym FSUSR, wydzielona została marka dedykowana wyłącznie rolnikom tj. „AGRO Ubezpieczenia”. Przez ostatnie półtora roku stale budowaliśmy zaufanie rolników do nowego ubezpieczyciela oferującego dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich i udowodniliśmy, że na niełatwym rynku ubezpieczeń rolnych jest miejsce dla nowego gracza. Takie sukcesy napędzają nas do dalszego działania w związku z czym jesteśmy przekonani, że „AGRO Ubezpieczenia” staną się dla wielu rolników marką pierwszego wyboru przy ubezpieczeniach upraw, zwierząt gospodarskich, ale również budynków rolnych czy OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. – mówi Daniel Zahorenko - Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Sprzedaży.

Więcej

Jesienny sezon uprawowy w AGRO Ubezpieczeniach

17 września Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych otworzyło jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych współfinansowanych z budżetu państwa. Dotowana ochrona upraw i zwierząt jest dostępna w 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju. Rolnicy mogą jesienią ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, a także wykę ozimą. W niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie drzew i krzewów owocowych. Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach: Pakiet zima podstawowy – obejmujący ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad; Pakiet zima, w którym obok powyższych ryzyk uwzględnione są także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny; Pakiet zima klimat zawierający powyższe i chroniący także przed skutkami powodzi i suszy. Rolnicy doświadczeni szkodami zeszło- oraz tegorocznymi wykazują duże zainteresowanie jesiennymi ubezpieczeniami upraw. - W tym roku efekty suszy były dla rolników szczególnie dotkliwe, dlatego staraliśmy się naszą ofertę jesienną ulepszyć, dopasowując ją do potrzeb i możliwości finansowych rolników. Systematycznie zwiększamy też dostępność ochrony włączając kolejne placówki Poczty Polskiej – mówi Daniel Zahorenko- Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Sprzedaży. Dotowane polisy także dla hodowców Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oprócz upraw ubezpiecza także zwierzęta gospodarskie. W zakresie ubezpieczenia chronione mogą być bydło, owce, konie, świnie, kozy oraz drób. Dotowana ochrona zwierząt obejmuje skutki huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności. Dodatkowo polisa może zostać uzupełniona o ryzyko szkód spowodowanych przez pożar oraz porażenie prądem elektrycznym (z wyjątkiem drobiu). AGRO ubezpieczenia stale poszerzają zakres ochrony dla rolników. W ofercie polskiego ubezpieczyciela znajduje się również szereg innych produktów dedykowanych rolnikom m.in. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO-CASCO. Świadectwem, ale i efektem zaangażowania marki w ochronę upraw są również zmiany strukturalne w „AGRO Ubezpieczeniach”. Od sierpnia działa specjalnie wydzielony Departament Ubezpieczeń Rolnych, w 100% zaangażowany w sprawy ubezpieczeń dla rolników. Jest to efekt budowania silnego zespołu kompetencyjnego wewnątrz firmy, co ma przełożyć się na ciągłe ulepszanie oferty oraz wzrost udziału w rynku. W drugim roku działalności „AGRO Ubezpieczenia” zanotowały blisko czterokrotny wzrost sprzedaży ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, porównując sezon wiosenny 2017 do sezonu wiosennego 2018. Jesienią planowane jest utrzymanie tej dynamiki.

Więcej

O nas - Dla mediów

Dla mediów

Ubezpieczenia Pocztowe

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

02-685 Warszawa

mikolaj.beda@ubezpieczeniapocztowe.pl

Kontakt przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli mediów. Pytania Klientów nt. umów ubezpieczenia prosimy kierować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce KONTAKT lub STREFA KLIENTA.