INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

O nas

Direct Webforms

Pole jest wymagane

Załączony plik:

Wymagany jest plik PDF

Aplikacja została wysłana pomyślnie!

Błąd podczas wysyłania aplikacji1

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia Pocztowe

Zarząd

Zarząd

Zarząd Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

 • Zbigniew Pusz - Prezes Zarządu
 • Stanisław Sokołowski - Wiceprezes Zarządu
 • Angelika Hruban - Członek Zarządu

Zarząd Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

 • Zbigniew Pusz - Prezes Zarządu
 • Angelika Hruban - Członek Zarządu

Zbigniew Pusz

Prezes Zarządu PTUW, Prezes Zarządu PTUnŻ

Ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Życiowych.

Od 1974 r. pracował na wielu stanowiskach kierowniczych – zarówno w administracji publicznej, jak i działalności biznesowej. Posiada bogate doświadczenie managerskie, w tym w branży ubezpieczeniowej. W latach 2004-2008 piastował funkcję Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zaś w latach 2012-2015 był Doradcą Prezesa Zarządu w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wcześniej w latach 2004-2007 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz był Prezesem Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego H-M-C S.A. (1999-2003). Ponadto Zbigniew Pusz piastował w trakcie swojej kariery zawodowej m.in. funkcje: Doradcy Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej (2008-2009) odpowiadając za wdrażanie planu działań naprawczych Poczty, dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (2009-2011) oraz liczne funkcje w administracji publicznej.

Zbigniew Pusz jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Stanisław Sokołowski

Wiceprezes Zarządu PTUW

Stanisław Sokołowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Techniki na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Studia Podyplomowe Zarządzania na Politechnice Białostockiej, Studia Podyplomowe prowadzone przez Krajową Szkolę Ubezpieczeń w Paryżu (ENAss) oraz Rzeczoznawstwo Majątkowe i Prawo Nieruchomości na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej m.in. w ubezpieczeniach korporacyjnych w plasowaniu ryzyk za granicą. Od 1991 roku prowadził Agencję Generalną AGF oraz Agencję Likwidacji Szkód. W latach 1994-2005 pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego spółki będącej multiagentem a następnie brokerem ubezpieczeniowy. W okresie 2005-2011 pracował jako broker ubezpieczeniowy w Bankowym Domu Brokerskim, DB Progres S.A. oraz BFS Sp. z o.o. Przez ostatnie lata prowadził własną działalność brokerską. Od 2001 roku broker ubezpieczeniowy a od 2010 roku broker reasekuracyjny. Zainteresowania: szachy (poziom mistrzowski) oraz żeglarstwo (sternik motorowodny).

Angelika Hruban

Członek Zarządu PTUW, Członek Zarządu PTUnŻ

Angelika Hruban z Ubezpieczeniami Pocztowymi związana jest od 2016 roku, poprzednio jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Przez kilkanaście lat pracy zawodowej związana z obszarem zarządzania ryzykiem, a od 2007 roku zajmowała stanowiska kierownicze. Jest absolwentką kierunku finanse i bankowość Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (aktualnie Akademia im. Leona Koźmińskiego), studiów podyplomowych z przywództwa i negocjacji w Akademii Obrony Narodowej (aktualnie Akademii Sztuki Wojennej) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 • Jacek Budzyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Dobosz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Więckowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jacek Dubiński – Członek Rady Nadzorczej
 • Jerzy Obstarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 • Tomasz Cicirko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Monika Czerwonka – Członek Rady Nadzorczej
 • Maciej Michałowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Beata Trejnowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Czesław Żelichowski – Członek Rady Nadzorczej

O nas - Dane o towarzystwach

Dane o towarzystwach

E-mail
poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl
Biuro Obsługi Klienta
801 00 22 88, 48 370 48 48
Kapitał zakładowy
54.500.000 zł - wpłacony w całości
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP
113-24-01-245
Fax
+48 22 211 04 49
Telefon
+48 22 203 27 01, +48 22 203 27 02
Nr KRS
0000145607
REGON
015318360
Skład Zarządu
Zbigniew Pusz – Prezes Zarządu, Stanisław Sokołowski - Wiceprezes Zarządu, Angelika Hruban – Członek Zarządu.
Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B), 02-685 Warszawa
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Z tego względu informujemy, że Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych nie dotyczą postanowienia rozdziału 9 ww. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, ponieważ Towarzystwo nie posiada w swojej ofercie produktów nabytych na ryzyko klienta.
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („PTUW”) powstało w 2003 roku. Początkowo podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa było ubezpieczanie majątku Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. Prowadzona z sukcesem działalność pozwoliła na dalszy rozwój Ubezpieczyciela. W 2006 roku rozpoczęło ono sprzedaż produktów dla klientów indywidualnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych. W lipcu 2016 roku oferta została uzupełniona o ubezpieczenia podróżne, a w kwietniu 2017 roku o dotowane ubezpieczenia dla rolników, tj. ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich. Rozszerzenie oferty ubezpieczeń rolnych zostało powiązane z wprowadzeniem marki AGRO Ubezpieczenia, która w 100% dedykowana jest dla rolników. Poczta Polska była jedynym udziałowcem PTUW aż do lipca 2017 roku, kiedy nastąpiło zawarcie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników „FSUSR”, w wyniku którego FSUSR wszedł w poczet członków kapitałowych Towarzystwa (Poczta Polska S.A. 50,46% udziałów; Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 49,54% udziałów). Współpraca udziałowców ma upowszechnić ubezpieczenia rolne i zwiększyć ich dostępność dla polskich rolników dzięki dystrybucji ubezpieczeń za pośrednictwem placówek pocztowych.
Zgodnie ze Statutem TUW Pocztowe, członkostwo zwyczajne uzyskuje się przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia przez samego ubiegającego się o członkostwo lub na jego rachunek przez innego ubezpieczającego.
Inspektorem Ochrony Danych w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych jest Joanna Bojko. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl
Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B), 02-685 Warszawa
Telefon
+48 22 203 27 01, +48 22 203 27 02
Kapitał zakładowy
30.000.000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu
Zbigniew Pusz – Prezes Zarządu, Angelika Hruban – Członek Zarządu.
NIP
521-368-70-70
REGON
360460850
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS
0000537026
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („PTUnŻ”) powstało w grudniu 2014 roku, w związku z podjęciem przez Pocztę Polską decyzji o rozszerzeniu działalności w ubezpieczeniach również o ubezpieczenia na życie. Utworzenie PTUnŻ miało na celu umożliwienie Poczcie Polskiej dostarczenia klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Oferta Towarzystwa w pierwszej kolejności została skierowana do klienta wewnętrznego, czyli pracowników Poczty Polskiej. Przygotowany został produkt ubezpieczenia grupowego, który miał zaoferować szeroką listę ryzyk ubezpieczeniowych oraz uwzględniać specyfikę pracy pocztowców. Kolejnym krokiem było przygotowanie produktu ubezpieczeń grupowych dla podmiotów zewnętrznych oraz dla klientów Banku Pocztowego (m.in. ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców). Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w całości należy do Poczty Polskiej S.A.
Inspektorem Ochrony Danych w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. jest Joanna Bojko. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 31.12.2015 wynosiła 113,44 zł
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 30.06.2016 wynosiła 116,95 zł
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 31.12.2016 wynosiła 119,03 zł

O nas - Centrum informacyjne

Centrum informacyjne

Jesienne ubezpieczenia upraw z dopłatą dostępne na poczcie

 • 23 września Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych.
 • Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, współfinansuje je budżet państwa, a dopłata może sięgać do 65% wartości umowy.
 • Dotowana ochrona upraw i zwierząt jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju.

Rolnicy mogą jesienią ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, a także wykę ozimą. W niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz nasadzeń truskawek. Obowiązkowe ubezpieczenia upraw z dofinansowaniem z budżetu państwa (do 65%) skutecznie zabezpieczają rolników przed stratami związanymi ze zjawiskami pogodowymi, warto jednak pamiętać, że po podpisaniu umowy ochronnej obowiązuje czternastodniowa karencja. Z zawarciem polisy zabezpieczającej uprawy nie warto czekać do ostatniej chwili. Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach: Pakiet zima podstawowy – obejmujący ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad; Pakiet zima, w którym obok powyższych ryzyk uwzględnione są także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny; Pakiet zima klimat zawierający powyższe i chroniący także przed skutkami powodzi i suszy. Z roku na rok zainteresowanie rolników ubezpieczeniami rolnymi rośnie. Wpływ na to mają doświadczenia ostatnich lat, które obfitowały w katastrofalne dla upraw zjawiska pogodowe. - Ubiegły rok w ubezpieczeniach rolnych był gorący nie tylko ze względu na suszę, której koszty zostały oszacowane na 2,6 mld zł. W tym roku, ponownie szczególnie dotkliwe dla rolników były efekty suszy. Wcześniej poważne szkody wyrządzały grad, przymrozki i deszcz nawalny. Staramy się na bieżąco modyfikować naszą ofertę, dostosowując ją do zmieniających się warunków klimatycznych i potrzeb rolników. Systematycznie zwiększamy też dostępność ochrony włączając kolejne placówki Poczty Polskiej – mówi Stanisław Sokołowski – Wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i ekspert ubezpieczeń rolnych. Dotowane polisy także dla hodowców Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oprócz upraw ubezpiecza także zwierzęta gospodarskie. W zakresie ubezpieczenia chronione mogą być bydło, owce, konie, świnie, kozy oraz drób. Dotowana ochrona zwierząt obejmuje skutki huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności wskutek wymienionych zdarzeń. Dodatkowo polisa może zostać uzupełniona o ryzyko szkód spowodowanych przez pożar oraz porażenie prądem elektrycznym (z wyjątkiem drobiu). AGRO Ubezpieczenia stale poszerzają zakres ochrony dla rolników. W ofercie polskiego ubezpieczyciela znajduje się również szereg innych produktów dedykowanych rolnikom m.in. OC rolników, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, mienie w gospodarstwach rolnych oraz ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO-CASCO. W trzecim roku działalności AGRO Ubezpieczenia zanotowały w sezonie wiosennym wzrost sprzedaży ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich o 100% większy w porównaniu do sezonu wiosna 2018.

Więcej

Postępowanie kwalifikacyjne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/2019 z dnia 19.09.2019 r. Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. RADA NADZORCZA POCZTOWEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. I. Do obowiązków Członka Zarządu należeć będzie w szczególności: 1) reprezentowanie Spółki i prowadzenie spraw Spółki w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki, w szczególności Regulaminem Zarządu, 2) zarządzanie obszarem sprzedaży, komunikacja, marketing i promocja marki, 3) bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Spółki, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki. II. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym: 1. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) posiada wykształcenie wyższe, 3) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 5) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu, 6) nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne, 7) daje rękojmię prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty, 8) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. 2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 3. Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami: 1) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania obszarem sprzedaży, 2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w podmiocie nadzorowanym, 3) praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń, 4) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych. III. Zgłoszenie każdego z kandydatów musi zawierać: 1) pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem, 2) podpisane przez kandydata CV, 3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza, 4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed złożeniem zgłoszenia lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności o następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, 5) podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem, w tym adres, numer telefonu, e-mail, 6) oświadczenie kandydata, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, o: a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, b) ukończeniu studiów wyższych, wraz z informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych, c) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, d) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, e) nieprowadzeniu w stosunku do kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego, f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, g) niespełnianiu żadnego z poniższych warunków:  pełnienie funkcji społecznego współpracownika albo bycie zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  wchodzenie w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,  bycie zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,  aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki, h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego. IV. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności. V. Postępowanie kwalifikacyjne: 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. od 9.00 do 16.00, w terminie do dnia 4 października 2019 roku, na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, piętro 3, Sekretariat Zarządu, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 9 października 2019 roku”. Zgłoszenia, które wpłyną do Spółki po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę. 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 października 2019 roku. 3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 5. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną najpóźniej 7 dni po otwarciu zgłoszeń. 6. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 23 października 2019 roku, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza ma prawo wyznaczyć inny niż ww. termin rozmów kwalifikacyjnych. 7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, w terminach szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, w kolejności alfabetycznej. 8. Jeżeli zajdzie taka potrzeba rozmowy będą kontynuowane także w kolejnych dniach/terminach, o których dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani. 9. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności: 1) kompetencje w zakresie, o którym mowa w pkt I i pkt II niniejszego ogłoszenia; 2) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 10. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu, chyba, że kandydat wykaże, że niestawiennictwo wynikało z przyczyn od niego niezależnych, których nie był w stanie przewidzieć. W powyższym przypadku, na wniosek kandydata, Rada Nadzorcza może wyznaczyć dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej. 11. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wynikach postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście. 12. Wyłoniony kandydat powinien poinformować Radę Nadzorczą o zgodzie lub braku zgody na powołanie w skład Zarządu. 13. Wybrany kandydat powinnien pozostawać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą, zabezpieczającym funkcjonowanie Spółki. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie we wskazanym przez Radę Nadzorczą terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte niniejszym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego, najwyżej ocenionego kandydata. 14. Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym. 15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem. 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 17. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. VI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby biorącej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 1. [Administrator danych] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685), przy ul. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 ("Spółka"). 2. [Inspektor Ochrony Danych] Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na adres Spółki wskazany w pkt 1 lub mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl. 3. [Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki – postawą prawną jest udzielona zgoda, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce oraz prawnie uzasadniony interes Spółki. 4. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do: 1) wypełnienia przez Spółkę obowiązków przewidzianych przepisami prawa, 2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń; 3) wykonania obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów korporacyjnych Spółki. 5. [Ujawnianie danych osobowych] Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki, tj. podmiotom, którym zostaną powierzone czynności niezbędne do sprawnego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego lub podmiotom posiadającym odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny kandydatów. 6. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Spółki Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały przez Panią/Pana dostarczone Spółce. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by powyższe dane zostały przesłane przez Spółkę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. 7. [Organ nadzoru] Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Załącznik do ogłoszenia ………………………………. miejsce i data Imię i Nazwisko: …………………………………………PESEL………………………………… Adres: …………………………………………………………………………………………………. OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/ny oświadczam, co następuje: 1) posiadam pełną zdolności do czynności prawnych, 2) ukończyłam/em studia o kierunku ………….…… na …………………………. w roku ………………….., 3) posiadam …..-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) posiadam …..-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 5) nie są prowadzone w stosunku do mnie żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne, 6) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, 7) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika ani nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 8) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 9) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 10) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 11) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki, 12) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. …………………………………………………………….. Podpis kandydata

Więcej

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” 2 września - 3 października 2019 r.

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 2 września do 3 października 2019 r. Jeśli masz mniej niż 24 lata, jesteś uczniem lub studentem, lubisz kreatywne wyzwania, a praca w gospodarstwie rolnym nie jest Ci obca, to zapraszamy Cię do udziału w konkursie Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie! Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym: 1.Przejmij inicjatywę – zaangażuj się 2.Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko 3.Zdefiniuj cele – stwórz program 4.Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany 5.Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy 6.Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie 7.Daj dobry przykład i motywuj innych Szczegółowy regulamin konkursu zostanie wkrótce ogłoszony na stronie Kasy www.krus.gov.pl

Więcej

O nas - Dla mediów

Dla mediów

Ubezpieczenia Pocztowe

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

02-685 Warszawa

mikolaj.beda@ubezpieczeniapocztowe.pl

Kontakt przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli mediów. Pytania Klientów nt. umów ubezpieczenia prosimy kierować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce KONTAKT lub STREFA KLIENTA.