INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Zmiana danych współwłaściciela pojazdu

Direct Webforms

Sesja wygasła

Przeładuj stronę.

Zgłoszenie kupna/sprzedaży auta

Dane osobowe właściciela pojazdu
Dane osobowe współwłaściciela pojazdu
Administrator danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (02-685), przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 ("Towarzystwo").

Inspektor Ochrony Danych
1) e-mail: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl
2) telefon: 22 211 04 16

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zmiany danych lub zgłoszenia sprawy.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa dotyczących rachunkowości, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ujawnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, innym zakładom ubezpieczeń oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Towarzystwa, m.in. podmiotom wykonującym na rzecz Towarzystwa czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w Art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dostawcom usług IT, pośrednikom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi z zakresu assistance, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Towarzystwa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Towarzystwa Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały przez Panią/Pana dostarczone Towarzystwu w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by powyższe dane zostały przesłane przez Towarzystwo bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę bez podawania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.