INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Szkoda rolna

Direct Webforms

Sesja wygasła

Przeładuj stronę.

Formularz szkody rolnej

Dane zgłaszającego szkodę
Dane poszkodowanego
Dane uprawnionego do odbioru odszkodowania

Dane dotyczące szkody
Szkoda dotyczy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniu likwidacyjnym w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie od 25 maja 2018 r.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo.

Inspektor Ochrony Danych
IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl

Cele i czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. ustalenia prawa i wysokości odszkodowania należnego uprawnionemu z umowy ubezpieczenia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Towarzystwie,
  2. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa,
  3. przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa,
  4. reasekuracji ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa dotyczących rachunkowości.

Ujawnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz innym podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Towarzystwa, m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, dostawcom usług IT, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom wykonującym na rzecz Towarzystwa czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podmiotom świadczącym Towarzystwu usługi doradcze, konsultacyjne oraz pomoc prawną, których udział w rozpatrywanej przez Towarzystwo sprawie będzie konieczny i prawnie uzasadniony.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Towarzystwa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Towarzystwa Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały przez Panią/Pana dostarczone Towarzystwu w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by powyższe dane zostały przesłane przez Towarzystwo bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  4. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.
Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.