INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Reklamacje

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia Pocztowe

Direct Webforms

Sesja wygasła

Przeładuj stronę.

Reklamacje

Dane klienta
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo.

Inspektor Ochrony Danych
IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl

Cele i czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. udzielenia odpowiedzi na reklamację lub skargę w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Towarzystwie,
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Towarzystwa – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa,
  3. przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z właściwych przepisów prawa.

Ujawnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Towarzystwa, m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, dostawcom usług IT, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom wykonującym na rzecz Towarzystwa czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w Art. 73 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podmiotom świadczącym Towarzystwu usługi doradcze, konsultacyjne oraz pomoc prawną, których udział w procesie rozpatrzenia reklamacji lub skargi będzie konieczny i prawnie uzasadniony okolicznościami sprawy.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Towarzystwa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Towarzystwa Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały przez Pani/Pana dostarczone Towarzystwu. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by powyższe dane zostały przesłane przez Towarzystwo bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  4. Przysługuje Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.
Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.