INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Reklamacje

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia Pocztowe

Direct Webforms

Sesja wygasła

Przeładuj stronę.

Reklamacje

Dane klienta
Administrator danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (02-685), przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 lub Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685), przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, ("Towarzystwo").

Inspektor Ochrony Danych
1) e-mail: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl
2) telefon: 22 211 04 16

Cele i czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania ciążącego na Towarzystwie obowiązku prawnego tj. udzielenia odpowiedzi na reklamację lub skargę w terminie i formie przewidzianej przepisami. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację lub skargę.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa dotyczących rachunkowości.

Ujawnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Towarzystwa, m.in. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, dostawcom usług IT, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym Towarzystwu usługi doradcze, konsultacyjne oraz pomoc prawną, których udział w procesie rozpatrzenia reklamacji lub skargi będzie konieczny i prawnie uzasadniony okolicznościami sprawy.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Towarzystwa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Towarzystwa Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały przez Pani/Pana dostarczone Towarzystwu w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by powyższe dane zostały przesłane przez Towarzystwo bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.