INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

AGRO Ubezpieczenia

Zagnieżdżone portlety

Logo: Agro Ubezpieczenia

AgroSlideShow

Box : OC ROLNIKÓW

OC ROLNIKÓW

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone nie tylko przez ubezpieczonego rolnika, ale także przez osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Zniżka 10% na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dowolnego ubezpieczenia dobrowolnego
 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika

Box : OC ROLNIKOW Info

Zakres ochrony

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będące następstwem:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

 • 5 mln euro na jedno zdarzenie za szkody na osobie,
 • 1 mln euro na jedno zdarzenie za szkody w mieniu.

Dodatkowe ubezpieczenia dostępne w pakiecie

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie OC rolników może zostać uzupełnione o obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Box : Ubezpieczenie budynkow

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym i stanowi podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy budynków o powierzchni powyżej 20 m² będących w posiadaniu rolnika. Nowe budynki należy ubezpieczyć z dniem pokrycia ich dachem.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Zniżka 10% na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dowolnego ubezpieczenia dobrowolnego
 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika

Box : Obezpieczienie budynkow. Zakres ochrony

Zakres ochrony

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia, które ustalane są odrębnie dla każdego z budynków.

Dodatkowe ubezpieczenia dostępne w pakiecie

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie budynków rolniczych może zostać uzupełnione o obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a także o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Box : Ubezpieczenia upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad,

 • ujemne skutki przezimowania,

 • przymrozki wiosenne,

 • huragan,

 • deszcz nawalny,

 • piorun,

 • obsunięcia się ziemi,

 • lawinę,

 • powódź,

 • suszę,

 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

BOX : Ubezpieczenia upraw rolnych. Zakres ochrony

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Box : Ubezpieczenia zwierzat gospodarskich

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu),
 • porażenie prądem (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada

Box : Ubezpieczenia zwierzat gospodarskich. Zakres ochrony

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

BOX : Ubezpieczenia komunikacyjne dla rolnikow

Ubezpieczenia komunikacyjne dla rolników

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie AC zabezpiecza właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub elementów jego wyposażenia. Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach: MINICASCO i MAXICASCO. 

Ubezpieczenie assistance uprawnia do uzyskania za pośrednictwem Centrum Alarmowego natychmiastowej pomocy w razie wypadku lub unieruchomienia pojazdu (zakres pomocy uzależniony od wyboru jednego z trzech wariantów). Pomoc w ramach ubezpieczenia realizowana jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zielona Karta chroni kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski w krajach należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. 

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów zapewnia poszkodowanym w wypadku rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także wypłatę środków rodzinom poszkodowanych w razie ich śmierci. Ochroną objęci są kierowca i pasażerowie.

Ubezpieczenie szyb gwarantuje klientowi wymianę lub naprawę uszkodzonej szyby bez utraty zniżek na ubezpieczenie AC w przypadku kontynuacji tego ubezpieczenia w Ubezpieczeniach Pocztowych.

Ubezpieczenie bagażu to dodatkowa ochrona przewożonego w pojeździe mienia (bagażu) od uszkodzenia lub zniszczenia.

BOX : Ubezpieczenia komunikacyjne dla rolnikow. Zakres ochrony

Zakres ochrony

W ramach propozycji dla rolników możemy zapewnić Ci ochronę w zakresie ubezpieczenia:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • AC (autocasco),
 • assistance,
 • NNW kierowców i pasażerów,
 • Zielona Karta,
 • szyb samochodowych,
 • bagażu.

Korzyści i zalety oferty

 • Assistance powypadkowy w cenie OC
 • Możliwość płatności ratalnej
 • Ubezpieczenie AC pojazdów do 15. roku eksploatacji

BOX : Ubezpieczenia agro casco

Ubezpieczenie agro casco

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego wariantu, ochronę maszyn rolniczych od szkód powstałych w następstwie:

 • zdarzeń losowych (deszczu nawalnego, działania ognia, fali naddźwiękowej, gradu, huraganu, lawiny, pioruna, powodzi, tąpnięcia, trzęsienia ziemi, upadku drzew, zapadania się ziemi),

 • kradzieży z włamaniem lub rabunku,

 • zderzenia maszyny rolniczej z osobą, inną maszyną rolniczą, pojazdem lub zwierzęciem.

Ubezpieczenie możesz wykupić na okres 3 lub 12 miesięcy.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Możliwość ubezpieczenia maszyn rolniczych jedynie na okres prac polowych (3 miesiące)
 • Zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia maszyny rolniczej w wyniku zdarzeń losowych
 • Możliwość rozszerzenia ochrony na wypadek utraty ubezpieczonej maszyny rolniczej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku

BOX : Ubezpieczenia agro casco. Zakres ochrony.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczyć możesz następujące maszyny rolnicze:

 • agregaty uprawowe,
 • brony,
 • ciągniki rolnicze,
 • glebogryzarki,
 • kombajny rolnicze,
 • kultywatory,
 • kosiarki,
 • ładowarki rolnicze,
 • opryskiwacze,
 • owijarki,
 • prasy zbierające i kostkujące,
 • przetrząsacze,
 • przyczepy i naczepy,
 • rozrzutniki,
 • sadzarki,
 • siewniki,
 • sieczkarnie polowe,
 • środki transportowe bez własnego napędu.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w 2 wariantach:

 • Wariant podstawowy – ochrona obejmuje szkody będące następstwem zdarzeń losowych,
 • Wariant rozszerzony – ochrona obejmuje szkody będące następstwem zdarzeń losowych oraz szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, zderzenia maszyny rolniczej z osobą, inną maszyną rolniczą, pojazdem lub zwierzęciem.