INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

O nas

Direct Webforms

Pole jest wymagane

Załączony plik:

Wymagany jest plik PDF

Aplikacja została wysłana pomyślnie!

Błąd podczas wysyłania aplikacji1

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia Pocztowe

Zarząd

Zarząd

Zarząd Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

 • Zbigniew Pusz - Prezes Zarządu
 • Stanisław Sokołowski - Wiceprezes Zarządu
 • Angelika Hruban - Członek Zarządu

Zarząd Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

 • Zbigniew Pusz - Prezes Zarządu
 • Piotr Antkiewicz - Członek Zarządu
 • Angelika Hruban - Członek Zarządu

Zbigniew Pusz

Prezes Zarządu PTUW, Prezes Zarządu PTUnŻ

Ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Życiowych.

Od 1974 r. pracował na wielu stanowiskach kierowniczych – zarówno w administracji publicznej, jak i działalności biznesowej. Posiada bogate doświadczenie managerskie, w tym w branży ubezpieczeniowej. W latach 2004-2008 piastował funkcję Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zaś w latach 2012-2015 był Doradcą Prezesa Zarządu w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wcześniej w latach 2004-2007 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz był Prezesem Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego H-M-C S.A. (1999-2003). Ponadto Zbigniew Pusz piastował w trakcie swojej kariery zawodowej m.in. funkcje: Doradcy Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej (2008-2009) odpowiadając za wdrażanie planu działań naprawczych Poczty, dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (2009-2011) oraz liczne funkcje w administracji publicznej.

Zbigniew Pusz jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Stanisław Sokołowski

Wiceprezes Zarządu PTUW

Stanisław Sokołowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Techniki na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Studia Podyplomowe Zarządzania na Politechnice Białostockiej, Studia Podyplomowe prowadzone przez Krajową Szkolę Ubezpieczeń w Paryżu (ENAss) oraz Rzeczoznawstwo Majątkowe i Prawo Nieruchomości na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej m.in. w ubezpieczeniach korporacyjnych w plasowaniu ryzyk za granicą. Od 1991 roku prowadził Agencję Generalną AGF oraz Agencję Likwidacji Szkód. W latach 1994-2005 pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego spółki będącej multiagentem a następnie brokerem ubezpieczeniowy. W okresie 2005-2011 pracował jako broker ubezpieczeniowy w Bankowym Domu Brokerskim, DB Progres S.A. oraz BFS Sp. z o.o. Przez ostatnie lata prowadził własną działalność brokerską. Od 2001 roku broker ubezpieczeniowy a od 2010 roku broker reasekuracyjny. Zainteresowania: szachy (poziom mistrzowski) oraz żeglarstwo (sternik motorowodny).

Angelika Hruban

Członek Zarządu PTUW, Członek Zarządu PTUnŻ

Angelika Hruban z Ubezpieczeniami Pocztowymi związana jest od 2016 roku, poprzednio jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Przez kilkanaście lat pracy zawodowej związana z obszarem zarządzania ryzykiem, a od 2007 roku zajmowała stanowiska kierownicze. Jest absolwentką kierunku finanse i bankowość Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (aktualnie Akademia im. Leona Koźmińskiego), studiów podyplomowych z przywództwa i negocjacji w Akademii Obrony Narodowej (aktualnie Akademii Sztuki Wojennej) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 • Jacek Budzyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Kosicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jacek Zieliński – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Sebastian Łukaszewicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Jerzy Obstarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 • Iwona Ziomek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Krzystof Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Monika Czerwonka - Członek Rady Nadzorczej
 • Maciej Michałowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Beata Trejnowska – Członek Rady Nadzorczej

O nas - Dane o towarzystwach

Dane o towarzystwach

Telefon
+48 22 203 27 01, +48 22 203 27 02
Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B), 02-685 Warszawa
Nr KRS
0000145607
Skład Zarządu
Zbigniew Pusz – Prezes Zarządu, Stanisław Sokołowski - Wiceprezes Zarządu, Angelika Hruban – Członek Zarządu.
Biuro Obsługi Klienta
801 00 22 88, 48 370 48 48
Fax
+48 22 211 04 49
E-mail
poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl
Kapitał zakładowy
54.500.000 zł - wpłacony w całości
NIP
113-24-01-245
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON
015318360
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Z tego względu informujemy, że Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych nie dotyczą postanowienia rozdziału 9 ww. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, ponieważ Towarzystwo nie posiada w swojej ofercie produktów nabytych na ryzyko klienta.
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („PTUW”) powstało w 2003 roku. Początkowo podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa było ubezpieczanie majątku Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. Prowadzona z sukcesem działalność pozwoliła na dalszy rozwój Ubezpieczyciela. W 2006 roku rozpoczęło ono sprzedaż produktów dla klientów indywidualnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych. W lipcu 2016 roku oferta została uzupełniona o ubezpieczenia podróżne, a w kwietniu 2017 roku o dotowane ubezpieczenia dla rolników, tj. ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich. Rozszerzenie oferty ubezpieczeń rolnych zostało powiązane z wprowadzeniem marki AGRO Ubezpieczenia, która w 100% dedykowana jest dla rolników. Poczta Polska była jedynym udziałowcem PTUW aż do lipca 2017 roku, kiedy nastąpiło zawarcie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników „FSUSR”, w wyniku którego FSUSR wszedł w poczet członków kapitałowych Towarzystwa (Poczta Polska S.A. 50,46% udziałów; Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 49,54% udziałów). Współpraca udziałowców ma upowszechnić ubezpieczenia rolne i zwiększyć ich dostępność dla polskich rolników dzięki dystrybucji ubezpieczeń za pośrednictwem placówek pocztowych.
Zgodnie ze Statutem TUW Pocztowe, członkostwo zwyczajne uzyskuje się przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia przez samego ubiegającego się o członkostwo lub na jego rachunek przez innego ubezpieczającego.
Inspektorem Ochrony Danych w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych jest Joanna Bojko. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl, lub telefonicznie: 22 211 04 16.
Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B), 02-685 Warszawa
Telefon
+48 22 203 27 01, +48 22 203 27 02
Kapitał zakładowy
30.000.000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu
Zbigniew Pusz – Prezes Zarządu, Piotr Antkiewicz - Członek Zarządu, Angelika Hruban – Członek Zarządu.
NIP
521-368-70-70
REGON
360460850
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS
0000537026
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („PTUnŻ”) powstało w grudniu 2014 roku, w związku z podjęciem przez Pocztę Polską decyzji o rozszerzeniu działalności w ubezpieczeniach również o ubezpieczenia na życie. Utworzenie PTUnŻ miało na celu umożliwienie Poczcie Polskiej dostarczenia klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Oferta Towarzystwa w pierwszej kolejności została skierowana do klienta wewnętrznego, czyli pracowników Poczty Polskiej. Przygotowany został produkt ubezpieczenia grupowego, który miał zaoferować szeroką listę ryzyk ubezpieczeniowych oraz uwzględniać specyfikę pracy pocztowców. Kolejnym krokiem było przygotowanie produktu ubezpieczeń grupowych dla podmiotów zewnętrznych oraz dla klientów Banku Pocztowego (m.in. ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców). Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w całości należy do Poczty Polskiej S.A.
Inspektorem Ochrony Danych w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. jest Joanna Bojko. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@ubezpieczeniapocztowe.pl, lub telefonicznie: 22 211 04 16.
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 31.12.2015 wynosiła 113,44 zł
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 30.06.2016 wynosiła 116,95 zł
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 31.12.2016 wynosiła 119,03 zł

O nas - Centrum informacyjne

Centrum informacyjne

Jesienny sezon uprawowy w AGRO Ubezpieczeniach

17 września Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych otworzyło jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych współfinansowanych z budżetu państwa. Dotowana ochrona upraw i zwierząt jest dostępna w 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju. Rolnicy mogą jesienią ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, a także wykę ozimą. W niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie drzew i krzewów owocowych. Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach: Pakiet zima podstawowy – obejmujący ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad; Pakiet zima, w którym obok powyższych ryzyk uwzględnione są także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny; Pakiet zima klimat zawierający powyższe i chroniący także przed skutkami powodzi i suszy. Rolnicy doświadczeni szkodami zeszło- oraz tegorocznymi wykazują duże zainteresowanie jesiennymi ubezpieczeniami upraw. - W tym roku efekty suszy były dla rolników szczególnie dotkliwe, dlatego staraliśmy się naszą ofertę jesienną ulepszyć, dopasowując ją do potrzeb i możliwości finansowych rolników. Systematycznie zwiększamy też dostępność ochrony włączając kolejne placówki Poczty Polskiej – mówi Daniel Zahorenko- Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Sprzedaży. Dotowane polisy także dla hodowców Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oprócz upraw ubezpiecza także zwierzęta gospodarskie. W zakresie ubezpieczenia chronione mogą być bydło, owce, konie, świnie, kozy oraz drób. Dotowana ochrona zwierząt obejmuje skutki huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności. Dodatkowo polisa może zostać uzupełniona o ryzyko szkód spowodowanych przez pożar oraz porażenie prądem elektrycznym (z wyjątkiem drobiu). AGRO ubezpieczenia stale poszerzają zakres ochrony dla rolników. W ofercie polskiego ubezpieczyciela znajduje się również szereg innych produktów dedykowanych rolnikom m.in. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO-CASCO. Świadectwem, ale i efektem zaangażowania marki w ochronę upraw są również zmiany strukturalne w „AGRO Ubezpieczeniach”. Od sierpnia działa specjalnie wydzielony Departament Ubezpieczeń Rolnych, w 100% zaangażowany w sprawy ubezpieczeń dla rolników. Jest to efekt budowania silnego zespołu kompetencyjnego wewnątrz firmy, co ma przełożyć się na ciągłe ulepszanie oferty oraz wzrost udziału w rynku. W drugim roku działalności „AGRO Ubezpieczenia” zanotowały blisko czterokrotny wzrost sprzedaży ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, porównując sezon wiosenny 2017 do sezonu wiosennego 2018. Jesienią planowane jest utrzymanie tej dynamiki.

Więcej

TUW Pocztowe patronem konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wspiera bezpieczeństwo polskiej wsi
 • Uczniowie wiejskich szkół podstawowych zostali nagrodzeni za prace w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych było jednym z patronów tegorocznego konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. W ubiegłym roku TUW Pocztowe stało się członkiem wielkiej „rolniczej rodziny” przez zaangażowanie kapitałowe Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wyodrębnienie marki „AGRO Ubezpieczenia” spowodowało, że TUW Pocztowe jest rozpoznawalne w środowisku wiejskim. W ofercie Towarzystwa znajdują się ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich dotowane z budżetu państwa, dzięki czemu PTUW zapewnia kompleksową ochronę polskim rolnikom. Chcemy mocno wspierać wieś i wszelkie działania mające na celu propagowanie bezpieczeństwa na wsi. Docieranie do świadomości społeczeństwa, w tym przypadku dzieci poprzez zabawę, udział w konkursach jest znakomitą formą edukacji. Każda z kilkudziesięciu tysięcy wykonanych przez dzieci prac plastycznych dzisiaj, to potencjalnie w przyszłości mniejsza ilość zdarzeń wypadkowych. W takie działania prewencyjnie zawsze warto inwestować. To także uzupełnienie naszej współpracy z KRUS – od października 2017 roku realizujemy ubezpieczenie NNW dzieci rolników – której celem jest nauka najmłodszych skutkująca zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zgodnie z tą ideą konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wpisuje się w kierunek w jakim podążają „AGRO Ubezpieczenia” – Daniel Zahorenko, Dyrektor Zarządzający, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Więcej

Wiosenne ubezpieczenia upraw rolnych dostępne na Poczcie

 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zainaugurowało wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych pod dobrze znaną marką „AGRO Ubezpieczenia”.
 • Obecność oferty w placówkach pocztowych na terenie całym kraju gwarantuje rolnikom łatwy i szybki dostęp do polis.
 • W tym roku dopłata ze środków budżetu państwa może wynieść do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej.

W ciągu najbliższych 3 lat, dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą wynieść nawet 1,8 mld zł., a upowszechnienie dostępności polis, dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską, ma w założeniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Dostępne na Poczcie „AGRO Ubezpieczenia” oferowane są przez w 100% polską firmę z kapitałem Skarbu Państwa w postaci Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) i Poczty Polskiej. Co i od czego można ubezpieczyć z dopłatą W tym roku dopłata może sięgać 65% kosztu polisy, a ochroną z dofinansowaniem są objęte tradycyjne rośliny rolnicze: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, tytoń i chmiel a także warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki. Ochrona „AGRO Ubezpieczenia” w zakresie upraw jest dostępna w czterech pakietach, dostosowanych do różnych potrzeb rolników: Grad; Grad i Przymrozki; Wiosna i Klimat Wiosna. Ten ostatni zapewnia najszerszą ochronę i obejmuje szkody powstałe w wyniku gradobicia, przymrozków, a także innych dobrowolnych ryzyk pogodowych, takich jak deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, a także susza i powódź. Tak przygotowane pakiety ubezpieczeń pozwolą solidnie chronić produkcję mocno uzależnioną od warunków atmosferycznych. Ochrona może zabezpieczać nie tylko małe gospodarstwa rolne, ale również dużych producentów rolnych. Oprócz oferty dotowanych ubezpieczeń upraw „AGRO Ubezpieczenia” oferują m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, Agro Casco, NNW czy ubezpieczeń komunikacyjnych. Dostępne jest także dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, które stanowi zabezpieczenie przed stratami w produkcji zwierzęcej. Rolnicy mogą skorzystać także z poszerzenia zakresu ochrony o niedotowane ubezpieczenie upraw od pożaru. - Zaledwie 10-12% polskich rolników ubezpiecza swoje uprawy, a to znacznie mniejszy odsetek niż w krajach Europy Zachodniej. Jestem pewien, że powszechny dostęp do polis w placówkach Poczty Polskiej, obecnej na terenie całego kraju, ułatwi rolnikom decyzję o zakupie ochrony jeszcze tej wiosny. Kilka ostatnich lat pokazało, że o tej porze roku mogą wystąpić ogromne zniszczenia i wielomilionowe straty. Odbudowanie produkcji rolnej bez wsparcia ubezpieczyciela jest bardzo trudne, w przypadku wielu rolników wręcz niemożliwe. Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji – mówi Daniel Zahorenko – Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Sprzedaży, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Więcej

O nas - Strona Kariera

Kariera

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
zatrudni odpowiednią osobę na stanowisko:

Specjalista ds. reasekuracji

Miejsce pracy:
Region:
Numer referencyjny:
Wybranym osobie powierzymy następujące zadania:
 • Wyliczanie wielkości finansowych na udziale reasekuratora w procesie zamknięcia miesiąca dla celów rachunkowości i wypłacalności
 • Przeprowadzanie analiz portfeli ubezpieczeń
 • Przygotowywanie danych odnowieniowych (profile ryzyk, statystyki itp.)
 • Współpraca z brokerami reasekuracyjnymi i reasekuratorami (głównie w języku angielskim)
 • Uczestnictwo w procesie aranżowania pokrycia reasekuracyjnego (obligatoryjnego oraz fakultatywnego).
Od kandydatów oczekujemy:
 • Minimum 2-3 letniego doświadczenia w branży ubezpieczeniowej w obszarze reasekuracji
 • Znajomości zagadnień związanych z reasekuracją (majątkową i życiową)
 • Wykształcenia wyższego: Ubezpieczenia/Statystyka/Matematyka
 • Znajomości języka angielski (biegły w mowie i piśmie)
 • Biegłej znajomości MS Excel, Access oraz dobra MS Office
 • Umiejętności analitycznego myślenia oraz samodzielności
 • Znajomości podstaw księgowości ubezpieczeniowej
 • Znajomości zagadnień aktuarialnych i pojęć związanych z projektem Solvency 2 będzie dodatkowym atutem.
Mile widziane:
 • Znajomość VBA, SQL, R,
Oferujemy:
 • Możliwość poznania szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych i z wiązanej z nimi reasekuracji, włączając ubezpieczenia lotnicze i pojazdy szynowe,
 • Możliwość poznania zarówno specyfiki działalności majątkowej jak i życiowej,
 • Możliwość poznania innowacyjnych rozwiązań reasekuracyjnych
 • Możliwość poznania zagadnień aktuarialnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Informujemy, że spotykamy się tylko z wybranymi kandydatami, a wszystkie nadesłane i niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu aplikacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz 1182, 1662)”.

O nas - Dla mediów

Dla mediów

Ubezpieczenia Pocztowe

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

02-685 Warszawa

mikolaj.beda@ubezpieczeniapocztowe.pl

Kontakt przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli mediów. Pytania Klientów nt. umów ubezpieczenia prosimy kierować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce KONTAKT lub STREFA KLIENTA.